• 6,000 m2Diện tích

Chi tiết

Cà phê xanh lùn ghép + 138 trồng được 2 năm

Đất bằng đẹp chạy theo 2 bên đường là 220m